Tag Archives: فلاش تانک

نصب فلاش تانک

قبل از نصب مخزن فلاش تانک به دیوار، باید پمپ تخلیه در مخزن مطابق شکل قرار گیرد و با مهره محکم گردد.دقت کنید واشر آب بندی زیر پمپ داخل مخزن قرار گیرد. دکمه فشاری روی مخزن توسط کارخانه نصب شده و برای اتصال محور پمپ با رابط دکمه فشاری از حلقه ای که از داخل […]

راهکارهای صرفه جویی در مصرف آبِ فلاش تانک

راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب فلاش تانک وجود فلاش تانک های پرحجم و یا سیفون معیوب در توالت می تواند در هر ساعت ٤٠ تا ١٠٠ لیتر آب را هدر دهد. به طور نسبی یک خانواده متوسط درایران ٤٢ درصد آب تخصیص داده شده در منزل را روانه زه کش فاضلاب ها می […]