Category Archives: آموزش

نصب فلاش تانک

قبل از نصب مخزن فلاش تانک به دیوار، باید پمپ تخلیه در مخزن مطابق شکل قرار گیرد و با مهره محکم گردد.دقت کنید واشر آب بندی زیر پمپ داخل مخزن قرار گیرد. دکمه فشاری روی مخزن توسط کارخانه نصب شده و برای اتصال محور پمپ با رابط دکمه فشاری از حلقه ای که از داخل […]